Du er her: Kundeservice » Plusskundeordningen

Plusskundeordningen

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Forutsetningen for å være plusskunde er at det ikke på noe tidspunkt mates inn mer enn 100 kW i strømnettet. Dersom innmatet effekt er høyere enn dette, anses kunden som en ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.

Det må installeres en AMS-måler som kan registrere energiflyten i begge retninger. 

En plusskunde må ha avtale med en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften.

Plusskundene skal betale ordinær nettleie for alt forbruk (uttak) som alle andre privatkunder. Eventuell overskuddsproduksjon kjøpes av kundens kraftleverandør i henhold til NVEs forskrift.

Alle som leverer strøm inn på vårt strømnett må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Informasjon knyttet til innmelding til nettselskapet
Eksisterende kunder sin rett til å ha innmating av produksjon tilsvarende størrelsen på kundens overbelastningsvern. Valdres Energi må likevel sjekke kapasitet i nettet og kundens benyttede installatør må i forkant av innmating på strømnettet sende inn installasjonsmelding til nettselskapet om installert effekt og type godkjent omformer. Hvis en eksisterende plusskunde øker produksjonskapasitet skal det sendes inn ny melding via installatør.

Hvordan bli plusskunde?

 1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegget.
 2. Installatør sender forhåndsmelding til Valdres Energi. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden, samt dato ønsket utført.
 3. ValdresEnergi Tilknyttings- og nettleieavtale sendes kunde, som signeres og returneres.
 4. ValdresEnergi godkjenner installatørens forhåndsmelding, etter at avtale er signert og mottatt i retur fra kunde.
 5. Etter at forhåndsmeldingen er godkjent av Valdres Energiverk AS Nett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegget hos kunden.
 6. Installatør sender deretter ferdigmelding til Valdres Energi med opplysninger om tilknyttingsdato.
 7. ValdresEnergi godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer fra tilknyttingsdato.
 8. Kunden må inngå avtale med en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. Liste over kraftleverandører som avregner plusskunder finner du her, eller se www.strompris.no
 1. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge avtalen fra Valdres Energi. Les mer om dette her 

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller ValdresEnergi noen krav til kunden og installasjonen.

 • Maksimalstørrelse for enfase anlegg er 16A. For større anlegg skal det benyttes trefase vekselrettere.
 • Det stilles krav om at produksjonsanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
 • For produksjonsanlegg opp til 25 kW er det REN-blad 0342 som gir de gjeldendende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette.
 • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013.
 • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet. Anlegget skal være utført etter NEK 400.

Les mer om plusskundeordningen på NVE sine nettsider her  

Ta kontakt med oss om du har flere spørsmål vedrørende plusskundeordningen.