Du er her: Nettleie » Nettleieavtalen, næringskunder » Fortsatt nett- og kraft på samme faktura

Fortsatt nett- og kraft på samme faktura

I forbindelse med nye myndighetspålagte endringer, må vi foreta noen tekniske justeringer for at du som bedriftskunde skal kunne fortsette å motta nett- og kraft samlet på en og samme faktura.

Dette skal ikke få noen praktisk betydning for deg som kunde, men vi er pliktig å opplyse deg om denne endringen.

I praksis betyr dette at du betaler en samlet nett- og kraftfaktura til det nyetablerte strømsalgsselskapet vårt, Valdres Energi Strøm AS, så gjør de opp din nettleie med oss.

Har du spørsmål, send oss gjerne en epost; post@ves.no eller ring tlf 61 36 60 00.
 

Ytterligere forklaring på ny ordning
Rent teknisk betyr dette at nettleiekravet overføres fra din nettleverandør, Valdres Energiverk AS til din kraftleverandør, Valdres Energi Strøm AS. Videre at Valdres Energi Strøm AS har mulighet til å få dekning for utlagt nettleie gjennom en videre innfordringsprosess.


Kraftleverandørens rettigheter ved manglende betaling fra sluttbruker
Fullmakten etter avregningsforskriften gir ikke Kraftleverandør rett til å inndrive kravet eller selvstendig rett til kravet etter mislighold fra sluttkunde. Det må i så fall inngås en privatrettslig avtale som regulerer ansvarsforholdet ved den videre innfordring av kravet.

Kraftselskapets eventuelle tap ved mislighold av sluttbruker er i dag ikke regulert i avregningsforskriften, og heller ikke i standardavtalen fra Energi Norge. Standardavtalen gir heller ikke Kraftleverandør rett til å kreve tidligere betalt nettleie refundert. Med fullmaktsmodellen (som avtalen mellom nettselskap og kraftleverandør kalles i NVE’s forskrift om gjennomfakturering) vil ikke kraftselskapet ha kreditorposisjon til den videre inndrivelse av kravet. Dette innebærer en større tapsrisiko for kraftselskapet, da nettleien allerede er forskuttert og kraftselskapet ikke har rett til å få dekket inn sitt tap ved videre innfordring av kravet.

Mulig løsningsmodell ved innfordring av misligholdte krav er overdragelse ved oppstått mislighold
En mulig løsning kan være at det foretas en overdragelse til kraftleverandør «vederlagsfritt» ved inntrådt mislighold eller ved overføring av filer fra nettselskap, eventuelt at det avtales mellom kraftleverandør og nettselskap og nettselskap og sluttkunden at eierbeføyelsene går over til kraftleverandør ved mislighold. På denne måten vil kraftselskapet søke å få dekning for utlagt nettleie gjennom en videre innfordringsprosess.

 

Oppsigelse av sluttbruker etter mislighold av nettleie
Kraftselskapet kan si opp kraftleveringsavtalen dersom sluttkunde misligholder. For å ha rettslig adgang til oppsigelse på grunnlag av nettleie, legges til grunn at kraftleverandør regulerer denne adgangen i sin avtale med forbruker. Ved oppsigelse vil også avtalen om gjennomfaktureringen opphøre, og sluttkunden skal etter dette faktureres direkte av netteier.